Zapisz swojego Smyka

Posiadamy wolne miejsca od zaraz w żłobku przy
ul. Kochanowskiego 51a !!! 

Regulamin Żłobka

" Kochany Maluch "


1.    Żłobek  mieści się przy ul. Jana Kochanowskiego 51a w Warszawie.
     

2.    Dyrektorem żłobka jest Anna Myśliwiec.

3.    Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia.

4.    Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia
       lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.


5.    W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym, rodzice
      tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu
      dziecka wychowaniem przedszkolnym.


6.    Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:30. Żłobek jest nieczynny w święta i inne dni
      ustawowo wolne od pracy. Informację o dodatkowych dniach, w których żłobek jest w danym roku nieczynny,
      dyrektor żłobka przekazuje rodzicom do informacji, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na stronie
      internetowej żłobka
i w samej placówce.

7.    Wyposażenie żłobka spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.

8.    Warunkiem przyjęcia dziecka do w/w żłobka jest dokładne wypełnienie: formularza zgłoszeniowego dziecka, karty
      informacyjnej oraz podpisanie umowy o opiekę dziecka w żłobku.


9.    Zapisy dzieci do żłobka trwają przez cały rok. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca nawet z kilkumiesięcznym
      wyprzedzeniem. Gwarancją rezerwacji miejsca jest uiszczenie  bezzwrotnej opłaty wpisowej.
      W przypadku nie zjawienia się dziecka w żłobku lub nie opłacenia abonamentu, rezerwacja przepada.
      Przyjęcie dziecka w innym terminie będzie możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsca w żłobku
      i uiszczenia kolejnej opłaty wpisowej w celu rezerwacji innego terminu.

10.    Placówka zapewnia w szczególności:
        ·    profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia,
        ·    pobyt dziecka do 10 godzin dziennie
        ·    usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu,
        ·    zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznychi emocjonalnych dziecka,
        ·    prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych.

11.    Do żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Chore dzieci bądź z objawami choroby nie będą przyjmowane.
        Pracownicy żłobka nie podają dzieciom lekarstw.


12.    Dzieci, u których stwierdzono silne objawy chorobowe w trakcie pobytu w żłobku powinny być, jak najszybciej
        odebrane przez rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy Rodzic (opiekun prawny) nie odbierze podopiecznego
        w ciągu 90 minut, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej wówczas opiekun wezwie lekarza.  
        Koszt wizyty pokrywają Rodzice (opiekunowie prawni).


13.    Do odbioru dziecka upoważnieni są Rodzice (opiekunowie prawni) oraz pisemnie wskazane przez nich osoby powyżej
        18 roku życia. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Personel zastrzega
        sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.


14.    Personel żłobka ma prawo odmówić wydania dziecka osobom nietrzeźwym.

15.    Rodzice są zobowiązani do odbierania Dzieci w godzinach otwarcia placówki. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe
        Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku,
        gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się już po godzinach otwarcia żłobka, Rodzic zobowiązany jest danego dnia
        uregulować z personelem opłatę w wysokości 20 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.


16.    Na terenie żłobka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz przebywania osób będących pod
        wpływem środków odurzających.


17.    Na teren żłobka możliwe jest wejście wyłącznie po uprzednim kontakcie przez domofon.

18.    Rodzice (opiekunowie prawni) powinni zaopatrzyć dzieci na czas pobytu w żłobku: w ubranka i bieliznę na zmianę,
        buty/skarpetki na zmianę
z podeszwą antypoślizgową, worek szkolny, pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżające,
        krem na odparzenia, smoczek (jeśli dziecko używa), kubek niekapek lub butelka ze smoczkiem (jeśli dziecko używa),
        dwie sztuki śliniaczków, ręczniczek, ulubioną przytulankę ( jeżeli dziecko potrzebuje jej do spokojnego snu podczas
        nieobecności rodziców). Wszystkie możliwe przedmioty powinny być podpisane.


19.    Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości jedzenia dla dziecka na czas pobytu
        w żłobku lub opłacenia wyżywienia dostarczanego przez firmę kateringową. Żłobek zapewnia napoje (z wyjątkiem
        mleka), chrupki, przekąski.


20.     Opłaty za pobyt dziecka w żłobku pobierane są z góry do 7-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy
         wskazany w umowie lub
w siedzibie placówki. Brak dokonania opłaty we wskazanym terminie skutkuje wezwaniem
         do zapłaty z wyznaczeniem 5-dniowego terminu. Brak zapłaty w dodatkowym terminie prowadzi do skreślenia
         dziecka
z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

21.     Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka pod opieką Rodziców lub osób
         upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu
         przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania

         z grupy.

22.     Rodzic może przebywać z dzieckiem w żłobku w ramach tzw. adaptacji nie dłużej niż 10 minut, zaraz po
         przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod opieką żłobka. Regulacja
         ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie
         rozprasza to uwagi innych podopiecznych i ułatwia im adaptację.


23.     W trakcie odbierania Dziecka ze żłobka, należy nie przedłużać pobytu na terenie placówki dla dobra innych dzieci"
         oczekujących na rodziców
w żłobku.

24.     W razie planowej nieobecności dziecka, Rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna o tym fakcie dzień wcześniej.

      

   25.     W przypadku nieobecności dziecka w placówce spowodowanej chorobą, trwającej ponad 15 dni roboczych
         (występujących ciągiem), stosuje się pomniejszenie kosztów pobytu dziecka o kwotę niewykorzystanego wyżywienia
         w danym okresie (wg stawki za wyżywienie 13 zł). Zwrot kosztów ma postać upustu w następnym miesiącu
         kalendarzowym. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przez okres krótszy niż 15 dni, nie stosuje się
         odliczeń.
         (Zapis ten nie dotyczy umów karnetowych).



26.     W przypadku zapisania drugiego Dziecka do żłobka ,,Kochany Maluch”,  przysługuje zniżka 50%  na opłatę  
         wpisową.


27.     Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia, Rodzice zobowiązani są do wniesienia jednorazowej
         bezzwrotnej opłaty wpisowej, gwarantującej dziecku miejsce w żłobku.  
         W ramach wpisowego gwarantujemy:
 
         ·    prezenty z okazji urodzin, Dnia Dziecka i św. Mikołaja
         ·    przybory plastyczne: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy itp.
         ·    talerzyki/miseczki/kubeczki/sztućce
         ·    pomoce dydaktyczne i edukacyjne m.in. zabawki, książki.

28.     Pracownicy żłobka zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz
         odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia.


29.     Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają
         Dzieci.


30.     Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry. Personel żłobka posiada doświadczenie w pracy z dziećmi.

31.     Rodzice mają prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji na temat zachowania dziecka, jego potrzeb, rozwoju,
         czynionych postępów oraz zgłaszania dyrekcji żłobka opinii i sugestii na temat zasad funkcjonowania placówki.


32.     Dyrektor żłobka ,,Kochany Maluch” posiada możliwość zmiany regulaminu oraz cennika po uprzednim powiadomieniu
         osób korzystających z usług.


33.     Żłobek i jego personel nie ponosi odpowiedzialności:
         ·    za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w klubie 
         ·    za rzeczy osobiste i zabawki przyniesione do żłobka, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe.

34.     Zabrania się przynoszenia do żłobka:
         ·    ostrych, niebezpiecznych przedmiotów
         ·    zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

35.     W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Dyrekcją żłobka
         a Rodzicem.


36.     Podpisanie umowy z dyrekcją żłobka oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.

37.     Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia bez
         podania przyczyny. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przekazać drugiej stronie
w formie pisemnej pod
         rygorem nieważności wypowiedzenia.



 

Wersja Do druku (PDF)

1.      W przypadku nieobecności dziecka w placówce, spowodowanej chorobą trwającej ponad 10 dni roboczych, stosuje się pomniejszenie kosztów pobytu dziecka o kwotę niewykorzystanego wyżywienia w danym okresie (wg stawki za wyżywienie 13 zł). Zwrot kosztów ma postać upustu w następnym miesiącu kalendarzowym. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przez okres krótszy niż 10 dni, nie stosuje się odliczeń.